تبلیغات
قالب ورزش - قالب اینتر
قالب ورزش

قالب اینتر

چهارشنبه 27 بهمن 1389

این قالب برای تیم اینترمیلان ساخته شده و دارای امکانات خوبی است امیدوارم خوشتون بیاد

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Designer" content="Farshad Ahamdi">
<meta http-equiv="Powered By" content="Blogfa.Com">
<meta http-equiv="Web" content="http://freetemp.blogfa.com">
<link rel="stylesheet" type="text/css">
<style>
body {scrollbar-arrow-color: #ffffff;scrollbar-base-color: #1a1c29;scrollbar-dark-shadow-color: #ffffff;scrollbar-track-color: #1a1c29;}
body          { font-family: Tahoma; font-size: 11; text-align: center; line-height: 150%; color: #F5DB02; background-color:#214284 }
#Body         { border:1.5px solid #F5DB02; width: 900; background-color: #214284; }
#Left         { float: left; width: 200; padding-top:10px }
#Left .Top    { width: 180; height: 20; line-height: 100%; color: #ffffff; padding-top: 3px; font-family:Tahoma; font-size:11; font-weight:bold;background-image:url('http://freetemp-b.persiangig.com/templates/inter/bgtitr.gif') }
#Left .Down   { color: #ffffff; text-align: right; direction: rtl; border: 1px solid #000000; padding: 4px; background-color: #214284; width:180; margin-bottom:10 }
#Right        { float: right; width: 200; padding-top:10px }
#Right .Top   { width: 180; height: 20; line-height: 100%; color: #ffffff; padding-top: 3px; font-family:Tahoma; font-size:11; font-weight:bold; background-image:url('http://freetemp-b.persiangig.com/templates/inter/bgtitr.gif') }
#Right .Down  { color: #ffffff; text-align: right; direction: rtl; border: 1px solid #000000; padding: 4px; background-color: #214284; width:180; margin-bottom:10 }
#Post         { float: Center; width: 480; padding-top:10px }
#Post .Top    { width: 480; height: 20; line-height: 100%; color: #1A1C29; font-family:Tahoma; font-size:11; font-weight:bold; background-image:url('http://freetemp-b.persiangig.com/templates/inter/bgtitr.gif') }
#Post .Top .L { float: left; width: 150; height: 20; text-align: right; line-height: 100%; direction: rtl; padding-top: 3px }
#Post .Top .R { float: right; width: 300; height: 20; text-align: right; line-height: 100%; direction: rtl; padding-top: 3px; padding-right:10px }
#Post .Down   { color: #000000; text-align: right; direction: rtl; border: 1px solid #1A1C29; padding: 4px; background-color: #ffffff; width:480; margin-bottom:10 }
#Post .Ersal  { text-align: justify; direction: rtl; line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-size: 11 }
#Post .Dec    { font-family: Tahoma; font-size: 11; color: #000000; text-align: right; direction: rtl }
p                   { line-height: 150%; margin-top: 2; margin-bottom: 2 }
a, a:visited        { font-family: Tahoma; font-size: 11; text-decoration: none; color: white }
a:hover             { color: #003366; }
.Span               { font-family: Tahoma; font-size: 11; color: #FFFFFF }
.SearchBox, .mailinput            {     font-family: Tahoma;color: #003366;  font-size: 11; border:1px solid #7F9DB9; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:normal; font-size:11px; font-family:Tahoma;background-color: #ffffff;}
.PoolButton, .mailbtn, .SearchBTN { font-family: Tahoma;color: #003366;  font-size: 11; text-align: center; direction: rtl; border: 1px solid #7F9DB9; background-color: #ffffff;}
img                               { margin-bottom: 4 }
form         { line-height: 150%; margin-top: 2; margin-bottom: 2 }

</style>
<title><-BlogTitle-></title>
<font color="#000">
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>

<meta name="keywords" content="كلمات كلیدی شما در اینجا">
<meta name="description" content="توضیحات درباره وبلاگ شما">
</head>
<body background="http://freetemp-b.persiangig.com/templates/inter/sfondo-blu2.gif">
<div align="center">
<div id="Body">
<tr valign="top" bgcolor="#ffff00">
<td style="BORDER-RIGHT: #ff6600 1px solid; BORDER-TOP: #ff6600 1px solid; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 1px; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ff6600; BORDER-LEFT: #ff6600 1px solid" bgcolor="ff6600" height="94">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="100%" height="51">
  <tr>
    <td width="99%" height="115" bgcolor="#1A1C29" background="http://freetemp-b.persiangig.com/templates/inter/bg_bar.gif"><p align="center">
    </p>
    <p align="center"> </p>
    </td>
  </tr>
</table>
</td>
</tr>
<div id="Left">
<div class="Top">پیغام مدیر</div>
<div class="Down">


<p style="text-align: justify">به وبلاگ کلوپ هواداران اینترمیلان خوش آمدید.امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما قرار بگیرد<span lang="en-us">.</span>

</div>
<div class="Top">پیوندها</div>
<div class="Down">
<center><a target="_blank" href="http://farshadweb.com">طراحی سایت های دینامیک</a><br><center><a target="_blank" href="http://freetemp.blogfa.com">طراحی قالب های بلاگفا</a><br><BlogLinks><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><center><-LinkTitle-></a><br></BlogLinks>

</div>
<div class="Top">پیوندهای روزانه</div>

<div class="Down">
<BlogLinkDump><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><center><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump>
<a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();"><center>آرشیو پیوندهای روزانه</a>
</div>
<div class="Top">لوگو های دوستان</div>

<div class="Down">
<marquee scrollamount=1 scrolldelay=1 onmouseover='this.stop()' onmouseout='this.start()' direction=up width=100% height=150 >
<center>
<P align=center><EMBED style="border:1px solid #000000; PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px" width=120 height=60 type=application/x-shockwave-flash src="http://freetemp-b.persiangig.com/FreeTemp.swf">
<P align=center><EMBED style="border:1px solid #000000; PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px" width=120 height=60 type=application/x-shockwave-flash src="http://farshadgame.persiangig.com/logo/farshadgame1.swf">
</center></marquee>
</div>

<div class="Top">آمار و اطلاعات بازدیدکننده</div>
<div class="Down" style="text-align: center; direction: rtl">
<font color="#FFFFFF">افراد آنلاین: <script src="http://tools.majidonline.com/online.php?site=<-BlogUrl->"></script><br>
تعداد بازدیدها: <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->"></script><br>
کاربر: Admin <br>
<SCRIPT language=JavaScript>
var xy = navigator.appVersion;
xz = xy.substring(22,25);
document.write("مرورگر: ", navigator.appName,"<br>");
document.write("ورژن: ",xz,"<br>");
document.write("وضوح نمایش: ",screen.width," در ",screen.height,"پیکسل<br>");
if (navigator.javaEnabled()) document.write("جاوا: فعال<br>");
else document.write("جاوا: غیر فعال<br>")
</SCRIPT>
</font>

</div></div>
<div id="Right">
<div class="Top">منوی اصلی</div>

<div class="Down">
 <a href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a><p>
 <a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الكترونیك</a><p>
 <a target="_blank" title="" href="http://freetemp.blogfa.com">
    طراح قالب وبلاگ</a><p>
 <a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو مطالب</a><p>

</div>

<div class="Top">آرشیو موضوعی</div>
<div class="Down">
<BlogCategories><a href="<-CategoryLink->"><center><-CategoryName-></a><br></BlogCategories>

</div>
<div class="Top">آرشیو مطالب</div>
<div class="Down">
<BlogArchive maxitems="6"><a href="<-ArchiveLink->"><center><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive>
</div>
<div class="Top">نویسندگان</div>

<div class="Down">
<BlogAuthors>
<a href="<-AuthorLink->"><font color="#FFFFFF"><center><-AuthorName-></font></a><br>
</BlogAuthors>
</div>

<div class="Top">جست و جو در این وبلاگ</div>
<div class="Down">

<p style="text-align: center">
<!-- Search-->
<SCRIPT language=JavaScript>
var NS4 = (document.layers);
var IE4 = (document.all);
var win = window;
var n   = 0;
function findInPage(str) {
var txt, i, found;
if (str == "")
return false;
if (NS4) {
if (!win.find(str))
while(win.find(str, false, true))
n++;
else
n++;
if (n == 0)
alert("Not found.");
}
if (IE4) {
txt = win.document.body.createTextRange();
for (i = 0; i <= n && (found = txt.findText(str)) != false; i++) {
txt.moveStart("character", 1);
txt.moveEnd("textedit");
}
if (found) {
txt.moveStart("character", -1);
txt.findText(str);
txt.select();
txt.scrollIntoView();
n++;
}
else {
if (n > 0) {
n = 0;
findInPage(str);
}
else
alert("چنین کلمه ای در این صفحه  یافت نشد ");
}
}
return false;
}
</SCRIPT>
</p><br>
<FORM name=search onsubmit="return findInPage(this.string.value);" dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: center">
<FONT size=3>
<INPUT class="searchbtn" onchange="n = 0;" size=17 name=string dir="rtl"></FONT><BR>
<INPUT class="searchbtn" type=submit value="  جستجو " style="font-size: 11; font-family: Tahoma; color: #144802" >
<font family=Times New Roman; size="2pt;">
</p>
</FORM></font>
<!-- /Search-->
</div>
<div class="Top">Google جست و جو در</div>

<div class="Down">
<center><FORM id=search name=search action=http://www.google.com/search
method=get><br>   <P dir=ltr align=center><FONT style="FONT-SIZE: 9pt"
      face=Tahoma><STRONG><FONT color=#0000ff>G</FONT><FONT
      color=#ff0000>o</FONT><FONT color=#ffcc00>o</FONT><FONT
      color=#0000ff>G</FONT><FONT color=#008080>l</FONT><FONT
      color=#ff0000>e</FONT> Search:</STRONG></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"
      face=Tahoma><BR></FONT><INPUT id=q
      style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma" maxLength=251 size=14 name=q
      vcard_name="SearchText"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma> </FONT><INPUT style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma" type=submit value=جستجو name=B1><SPAN
      style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Tahoma><INPUT type=hidden value=FRNT
      name=FORM><INPUT type=hidden value=doc name=un><INPUT type=hidden value=1
      name=v></FONT></SPAN></P></FORM>
</div>

<div class="Top">طراح قالب</div>
<div class="Down">
<P align=center><EMBED style="border:1px solid #000000; PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px" width=120 height=60 type=application/x-shockwave-flash src="http://freetemp-b.persiangig.com/FreeTemp.swf"></p>
</p>
<center>
<a target="_blank" href="http://www.Freetemp.blogfa.com">طراح قالب :فرشاد احمدی</a>                                                                   
<a target="_blank" href="http://Farshadweb.com">www.Farshadweb.com</a></p>
</center>
</div>
</div>
<BLOGFA>
<div id="Post">
<Blog>
<div class="Top"><div class="L"><font color="#2B2D3B">
  <a target="_blank" title="موضوعات مرتبط" href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a>
  </font> </a></div><div class="R">
    <font color="#2B2D3B">
    <a target="_blank" title="لینک ثابت" href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></font></a></div>
</div>
<div class="Down">
<div class="Ersal"><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>

<div class="Dec">
<Edit></Edit><p>
 نوشته شده توسط <-BlogAuthor-> در <-PostDate-> و ساعت <-PostTime->
<b>|</b> » » » <font face="tahoma" style="font-size:" color="black"><font color="black"><BlogComment> <font color="#000"><span dir="rtl" ><font color="#000"><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>
</div>
</div>
</Blog>
</BLOGFA>
<div id="Post">
<Blog>

<div class="Down">
<div class="Ersal"><script language="javascript" src="http://freetemp-b.persiangig.com/templates/template.js"></script></div>

<div class="Dec">
<Edit></Edit>
</div>
</div>
</Blog>
</div>
</div>
</div>
<p> </p>
</body>
</html>


http://viagravipsale.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:24 ب.ظ

You actually explained that very well.
cialis super acti preis cialis 20mg schweiz generic cialis review uk generic cialis 20mg tablets acheter cialis kamagra cialis generika generic low dose cialis cialis generico online cialis generico lilly cialis generico postepay
online canadian pharmacy
چهارشنبه 14 شهریور 1397 06:03 ق.ظ

Superb postings. Many thanks!
canadian rxlist canadian drugs canadian pharmacy no prescription global pharmacy canada legitimate canadian mail order pharmacies canada vagra pharmacy canada 24 canadian cialis canadian pharmacy cialis top rated canadian pharmacies online
buy viagra uk no prescription
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:52 ق.ظ

Thank you. Very good stuff!
buy viagra online india viagra side effects where to buy viagra online uk get a viagra prescription online can you buy viagra in stores buy viagra uk without prescription buy viagra online canada no prescription buy viagra buy viagra pharmacy how to get viagra cheap
cialisky.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:19 ق.ظ

You reported it fantastically.
how to buy cialis online usa venta de cialis canada cialis pas cher paris cialis professional from usa cialis prices cialis generisches kanada generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis cuantos mg hay cialis professional yohimbe
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:11 ب.ظ

Fantastic info, Thanks a lot!
overnight cialis tadalafil cialis mit grapefruitsaft canadian drugs generic cialis achat cialis en itali recommended site cialis kanada generic cialis 20mg uk cialis generico milano cialis tablets for sale cialis 20 mg cost cialis prezzo di mercato
Buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:07 ق.ظ

You actually expressed this wonderfully.
viagra buy online uk sildenafil viagra where to buy sildenafil uk buy viagra 50mg buy generic viagra uk buy real viagra online uk vigara buy viagra online with a prescription how to buy viagra cheap buy viagra soft
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:03 ق.ظ

Truly lots of amazing data!
non 5 mg cialis generici cialis for sale south africa acquisto online cialis cialis professional yohimbe cialis bula buy cheap cialis in uk cost of cialis per pill buying cialis in colombia cialis generique usa cialis online
Generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:47 ب.ظ

Fantastic content. With thanks!
buy online cialis 5mg comprar cialis 10 espa241a how to purchase cialis on line cialis canada on line generic cialis soft gels cialis australia org walgreens price for cialis only now cialis for sale in us link for you cialis price cialis cuantos mg hay
Viagra sans ordonnance
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:56 ب.ظ

With thanks, An abundance of info.

where can we buy viagra viagra for men viagra to buy uk buy generic viagra cheap silagra price for viagra buy viagra online with a prescription viagra pharmacy where can i buy viagra without prescription buy viagra from canada
Cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:39 ب.ظ

Kudos. A good amount of stuff!

cialis efficacit cialis flussig generic cialis 20mg tablets canadian cialis cheap cialis tadalafil 20mg cialis generique buying cialis on internet cialis great britain cialis professional yohimbe
walking dead road survival hack
یکشنبه 6 اسفند 1396 02:29 ب.ظ
Heya از وردپرس برای پلت فرم سایت استفاده می کنند؟ من به وبلاگ وبلاگ جدیدی هستم اما تلاش می کنم
برای شروع و ایجاد خودم. آیا شما نیاز به دانش برنامه نویسی برای ساختن خود دارید؟
وبلاگ خود؟ هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
taichi panda hack
شنبه 5 اسفند 1396 05:05 ق.ظ
در نوشتن، کار بزرگ!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها

www.bia2ghaleb.blogfa.com

فارسی

قالب ها و سایت های فوتبال

English

دوستان عزیز لطفا در صورت كانكت نشدن سایت ها در قسمت (نظر دهید) آنرا به ما گزارش دهید
داخلی
فدراسیون ها
آلمان
انگلستان
اسپانیا
ایتالیا
پرتغال
فرانسه
هلند
مطبوعات
بازیکنان و مربیان
بازیکنان با چند سایت
دیگر سایت ها
داخلی 44 فدراسیون ها 28
آلمان 24 انگلستان 30
اسپانیا 31 ایتالیا 34
پرتغال 16 فرانسه 23
هلند 22 مطبوعات 14
بازیکنان و مربیان 52 بازیکنان با چند سایت 54
دیگر سایت ها 30

کل سایت ها

402